Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Alla bostadsrättsföreningar måste ha stadgar. För att få föreningen registrerad måste registreringsmyndigheten godkänna stadgarna. Stadgarna är bindande för alla som har med föreningens verksamhet att göra. Det är föreningens viktigaste dokument och grunden i föreningsarbetet tillsammans med bostadsrättslagen och föreningslagen.

I stadgarna ska medlemmarna få information om hur just deras bostadsrättsförening ska arbeta och vilka regler som gäller. Stadgarna ska vara tydliga och lagom omfattande för att fungera vägledande. Det är lagstadgat vad stadgarna måste innehålla, exempelvis föreningens ändamål, antal ledamöter i styrelse och mandattid för styrelse, revisorer och suppleanter, föreningens räkenskapsår, när årsstämma ska hållas och när kallelse ska ske, vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie föreningsstämma och mycket annat. Men stadgarna reglerar också ofta om det ska finnas underhållsplan, fördelning av underhållsansvar mellan förening och bostadsrättshavre och många andra viktiga frågor.

Skyldighet att känna till stadgar

Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgar noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. Bryter man mot stadgar kan man i värsta fall förlora sin lägenhet, bli skadeståndskyldig eller åtalad. Då är det inte hållbart i domstol att hävda att man inte kände till regler eftersom man skriftligt lovat att följa stadgarna.

Ändring av stadgar

Eftersom stadgar är gemensamma regler så kan de endast ändras genom att medlemmarna röstar på stämma. Det krävs två stämmor för att få igenom en ändring, se stadgar för mer info. Medlemmar kan via motion till årsmöte föreslå ändringar till stadgar. Du bör dock sakligt kunna argumentera för förändringen. Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen.

 Ladda ned

Icon representing an icon       

Stadgar 190821

 

Stadgeändringar 2023-10-01

 

 

No Internet Connection