Varför använder vi kamerabevakning?

Bostadsrättföreningen Rickomberga Äng använder kamerabevakning med syftet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar på byggnader för att skydda föreningens egendom från brott och skadegörelser.

Vilken typ av kamerabevakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

Övervakning och inspelning av video inom föreningens område

Syftet med detta är att tillhandahålla en trygg miljö för medlemmar och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet såsom stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i föreningens förebyggande arbete mot allvarliga händelser såsom stöld och skadegörelse. Kamerabevakningen utgör ett stöd i föreningens förebyggande arbete mot allvarliga händelser samt vid utredning av brott. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga på fastigheten. Inga personuppgifter lagras tillsammans med bildmaterial. Rättslig grund: Kamerabevakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål. 

Lagring av specifika inspelningar och händelser

Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet. Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Kategorier av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Föreningen säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som föreningen anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av föreningen och enbart på de villkor som föreningen anger

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till föreningens kamerabevakning är begränsad till tre behöriga i styrelsen samt behörig personal hos vår leverantör som har till uppgift att hantera utrustningen samt bevakning av dess funktioner. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 30 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört. Inspelat material sparas på särskild hårddisk med fysisk säkerhet där tillgången till servern är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Integritetsskyddsmyndigheten (FD Datainspektionen). 

No Internet Connection