Behandling av personuppgifter

Brf Rickomberga Äng (föreningen) värnar om din personliga integritet. Denna informationstext förklarar hur föreningen samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på  

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som t.ex. fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi i föreningen och föreningens underbiträden, exempelvis Upplands Boservice, gör med dina personuppgifter till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Hos föreningen eller hos föreningens underbiträden registreras personuppgifter för att vi ska uppfylla våra förpliktelser med att avisera avgifter, ta emot betalningar, behandla felanmälningar och serviceärenden, utföra reparationer, hantera erbjudanden m m. I vissa fall registrerar du själv in personuppgifter, exempelvis ett konto på vår hemsida, för att vi ska kunna sprida information till dig gällande vår förening m m.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter eftersom vi bestämmer medlen och ändamålen med behandlingarna. Vi använder oss även av personuppgiftsbiträden, externa leverantörer, som hjälper oss med behandlingarna. Detta kan du läsa mer om under rubriken ”Vilka kan se mina personuppgifter”

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter som behandlas om dig är huvudsakligen personnummer, namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress, ekonomisk information inklusive kreditupplysningsinformation samt uppgifter i samband med störnings- och anmälningsärenden.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi om din personliga integritet. Nedanstående avsnitt beskriver de syften föreningen har med sin behandling, de rättsliga grunderna som rättfärdigar behandlingen enligt dataskyddsombudslagstiftningen, hur länge vi har kvar personuppgifterna och ifall något automatiserat beslutsfattande sker. Nedanstående företag behandlar på uppdrag av oss nödvändiga personuppgifter.

Ekonomisk förvaltning

Vi behandlar dina uppgifter utifrån nödvändigheten att fullgöra våra villkor i avtalet. Uthyrningen ska administreras tillsammans med intresseanmälningar. Avgifter ska aviseras och betalningar bokas. Använder du dig av autogiro ska alla uppgifter kring detta hanteras. Uteblivna betalningar ska påminnas etc. Andrahandsuthyrningar ska godkännas. Störnings- och inkassoärenden ska hanteras. Ekonomisk förvaltare är Upplands Boservice AB.

Teknisk förvaltning

Vi behandlar dina uppgifter utifrån nödvändigheten att fullgöra våra villkor i avtalet. Du ska kunna göra felanmälningar och få ärenden omhändertagna. Reparationer och besiktningar ska kunna utföras och åtgärder ska kunna följas upp. Teknisk förvaltare är Upplands Boservice AB.

Nyckelhantering

Vi behandlar dina uppgifter utifrån nödvändigheten att fullgöra våra villkor i avtalet. Administration av nycklar för bostäder inklusive förråd och soprum samt garage hanteras i samband med lägenhetsbyte eller förlust/komplettering av nycklar. Nyckeladministratör är Certego AB

Hemsida

Vi behandlar dina uppgifter utifrån nödvändigheten att på ett praktiskt sätt kommunicera med medlemmen. Hemsideleverantör är Simply Brf.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter, om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Vi är dessutom skyldiga att behålla personuppgifter en viss tid enligt krav från olika författningar som exempelvis bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi överlämnar därmed inga personuppgifter om dig till marknadsföringsbolag eller liknande externa bolag med sådant syfte. Föreningen kan dock komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsombudsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som föreningen har registrerade om dig. Om du skickar en förfrågan på kommer föreningen att skicka ett registerutdrag till dig som innehåller dina personuppgifter som vi behandlar samt en text som beskriver hur vi behandlar personuppgifterna. Det kommer normalt att ta maximalt en månad innan ett sådant registerutdrag skickas till dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Du kan då skicka en förfrågan på och förklara vad du anser är felaktigt och varför. Han kommer därefter att vägleda er genom processen. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) Du har rätten att begära gallring av dina personuppgifter som lagras av föreningen om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • du invänder mot personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • personuppgifterna har behandlats olagligt
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (e-tjänster, sociala medier). Du har däremot inte rätt att få dina personuppgifter raderade ifall föreningen exempelvis:
     ▪ behöver behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift inom ramen för en avtalsrelation med dig
     ▪ för arkivändamål
     ▪ för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
     ▪ för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk

Rätt till dataportabilitet

Du har ibland rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format och dessutom få dina personuppgifter förflyttad till en annan organisation (om tekniskt möjligt) ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat (med IT-medel). Kontakta föreningen på vid frågor som rör dataskyddsförordningen.

 

 

 

No Internet Connection